Informácie pre autorov

Príspevky publikované v časopise nie sú honorované, ale sú recenzované. Recenzentov zabezpečuje redakčná rada. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Redakčná rada si vyhradzuje právo ponúkaný príspevok odmietnuť bez odôvodnenia.

Za jazykovú úroveň textu zodpovedá autor. Publikované príspevky obsahujú poznatky ich autorov. Za obsah príspevku je v plnom rozsahu zodpovedný autor.

Recenzent posúdi originalitu príspevku, jeho aktuálnosť a súlad vecného zamerania príspevku s poslaním časopisu, na základe ktorého odporučí redakcii jeho publikovanie, príp. odporučí autorovi na zapracovanie vecné a formálne pripomienky k zameraniu, určeniu a obsahu príspevku.

Príspevok sa zasiela redakčnej rade výhradne v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: sam-km@sam-km.sk. Text musí byť písaný v textovom editore MS Word.

Príspevky uverejňujeme v slovenskom, českom a anglickom jazyku, výnimočne po dohode s redakciou aj v inom jazyku. Finálnu formálnu úpravu príspevku zabezpečuje redakcia.

Poplatok za publikovanie príspevku je 20 eur. Publikovanie príspevkov pre členov Slovenskej akadémie manažmentu je bezplatné.

Information for authors

Contributions published in the magazine are not remunerated, but are reviewed. Reviewers are provided by Editorial Board. Unsolicited manuscripts are not returned by the editors. Editorial Board reserves the right to refuse offered contribution without justification.

The author is corresponding for the linguistic level of text. Published contributions include knowledge of their authors. The author is fully responsible for content of contribution.

Reviewer considers the topicality and consistency of substantive focus of the contibution with the function of the magazine, by which he recommends to the editor his publication, if necessary he advises the author the incorporation of substantive and formal comments on the focus, determination and a content of contribution.

The contribution is sent to the editorial board in an electronic form for e-mail address: sam-km@sam-km.sk. Text must by typed in MS Word.

Contributions are published in Slovak, Czech and English language and can be published also in another language if the Editorial board agrees to do so. The Editorial Board is responsible for the final formal editing of the contribution.

The publishing fee is 20€. Publishing of contributions is free for the members of SAM.

Formát príspevkov

Pre písanie textu príspevku požadujeme dodržať nasledujúci formát:

 • typ písma Timea New Roman CE, v celom texte veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, okraje 2,5 cm, zarovnanie do bloku, strany nečíslovať,
 • názov príspevku tučné písmo,
 • autor tučné písmo,
 • abstrakt príspevku v slovenskom a anglickom jazyku,
 • kľúčové slová v slovenskom a anglickom jazyku,
 • úvod (z textu musí byť zrejmé, aký je účel príspevku a komu je určený),
 • nadpisy kapitol tučné písmo,
 • v texte: obrázky a schémy musia umožniť priamu reprodukovateľnosť – zdroj je uvedený pod objektom, bibliografickú citáciu (odkaz na literatúru) uvádzať priamo v texte číselným označením v hranatej zátvorke, použitú literatúru a referencie zoradiť abecedne na konci príspevku,
 • kontakt na autora (meno vrátane titulov, adresa a e-mail).

Format of contributions

For writing the contribution, we require to observe the following formats:

 

 • font Times New Roman, font size 12 throughout the text, single spacing, 2,5cm margins, justified alignment, don´t number pages
 • title of contribution Bold,
 • author Bold,
 • abstract in English,
 • Introduction (from text must be clear, what is the purpose of contribution and to whom it is intended),
 • chapter headings Bold,
 • in the text: pictures and diagrams must allow direct reproducibility - the source is listed under the object, bibliographic citation (references) placed directly in the text, numbers in square brackets, bibliography and reference alphabetically at the end of the contribution,
 • contact to the author (name; including title; address and e-mail)