Poslanie Slovenskej akadémie manažmentu

Poslaním združenia je spolupracovať so štátnou správou, samosprávou, miestnymi záujmovými skupinami a podnikateľmi pri zvyšovaní vzdelanostnej úrovne ľudského pracovného kapitálu a tým vytváraní predpokladov na zabezpečenie miestnej zamestnanosti.

Zapájať sa do riešenia projektov sociálno–ekonomického rozvoja regiónov, a to výskumnými a vzdelávacími aktivitami.

Organizovať vzdelávacie aktivity zamerané na manažérsku a pracovnú spôsobilosť ľudí a tým prispievať k riešeniu otázok zamestnanosti.

Pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu na sociálnu, politickú, náboženskú a rasovú príslušnosť pri hľadaní zmyslu života, sebauplatnení, sebarealizácii a pri následnej integrácii do spoločnosti získavaním a obnovovaním pracovnej spôsobilosti.

Pripravovať manažment na podnikanie, a tým prispievať k tvorbe pracovných miest pre nezamestnaných.

Podporovať zvyšovanie interdisciplinárnej komunikatívnosti, tolerancie, tvorivosti, sebaúcty a vzájomnej úcty medzi občanmi, ako i uvedomenia si svojich práv a povinností, vrátane sociálnej zodpovednosti za rozvoj práce a podnikania v Slovenskej republike

Vytvárať podmienky na zabezpečenie zmysluplnej ľudskej činnosti, šírenie informácií o bezpečnosti a ochrane zdravia, prospešnom spôsobe života medzi verejnosťou.

Propagovať a realizovať programy v rámci verejnoprospešných činností, zameraných na tvorbu a ochranu životného prostredia, kultúrnych podmienok obyvateľov a na podporu malého a stredného podnikania.

Podporovať a organizovať vzdelávacie projekty pre mladých ľudí, ich angažovanie sa v podnikaní, v správe vecí verejných a v medzinárodnej spolupráci.