Členstvo v Slovenskej akadémii manažmentu

SAM, o. z.

Slovenská akadémia manažmentu, o. z.

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5

 

Informácie o SAM, o.z., pre záujemcov o členstvo

Bankové spojenie:  0630753998/0900 - SLSP a.s. Bratislava    IBAN SK3509000000000630753998

Výška členského príspevku, ktorý môžete zaplatiť na vyššie uvedený účet je nasledovná:

Členský príspevok Suma
fyzická osoba 25,- €
právnická osoba 70,- €
dôchodca/-kyňa 15,- €
študent/-ka 10,- €

SAM, o.z.,  je občianskym združením, nepolitickou a neziskovou organizáciou, ktorého poslaním je spolupráca so štátnou správou, samosprávou, miestnymi záujmovými skupinami a podnikateľmi pri zvyšovaní vzdelanostnej úrovne ľudského kapitálu a tým vytváraní predpokladov na zabezpečenie miestnej zamestnanosti. Ide predovšetkým o:

 • účasť na riešení projektov sociálno-ekonomického rozvoja regiónov výskumnými a vzdelávacími aktivitami,
 •  organizovanie vzdelávacích aktivít zameraných na manažérsku a pracovnú spôsobilosť ľudí,
 • pomoc ľuďom v núdzi bez ohľadu na sociálnu, politickú, náboženskú a rasovú príslušnosť pri hľadaní zmyslu života, sebauplatnení, sebarealizácii a následnej integrácii do spoločnosti získavaním a obnovou pracovnej spôsobilosti,
 • prípravu ľudí na podnikanie a z toho vyplývajúcu tvorbu pracovných miest pre nezamestnaných,
 • podporu zvyšovania interdisciplinárnej komunikatívnosti, tolerancie, tvorivosti, sebaúcty a vzájomnej úcty medzi občanmi, ako i uvedomenia si svojich práv a povinností,
 • poskytovanie konzultačno-poradenských služieb v oblasti manažmentu, vzdelávania a zamestnanosti, podporu malého a stredného podnikania,
 • podporu a organizovanie vzdelávacích projektov pre mladých ľudí, ich angažovanie sa v správe vecí verejných a v medzinárodnej spolupráci,
 • uskutočňovanie expertíznej a publikačnej činnosti vydávaním knižných a vzdelávacích publikácií,  materiálov a tiež vedecko-odborného časopisu.

 

Prečo byť členom SAM?

Naši členovia sú začiatočníci aj profesionáli, študenti aj akademici, pracovníci v podnikaní aj vo verejnej správe, ktorí sa stotožnili s víziou a cieľmi združenia. Uvedomujú si, že svojím členstvom a aktívnym prístupom majú možnosť prispieť k tomu, aby etický kódex a sociálny rozmer úspešných manažérov, podnikateľov alebo pracovníkov verejnej správy bolo čoraz viac počuť. Oceňujú možnosť získať nové kontakty a poznatky, vymieňat si skúsenosti z podnikania, práce alebo štúdia, rozvíjať pracovné dovednosti a zručnosti a pokladajú za užitoč aktivity na podporu podnikania a práce predovšetkým pre mladých absolventov vysokých škol a univerzít, ktoré združenie uskutočňuje.

Kto je náš typický člen SAM?

Mladí podnikatelia, začínajúci aj skúsení manažéri, obetaví pracovníci verejnej správy, živnostníci, študenti, doktoranti, vedeckí aj akademickí pracovníci vysokých škôl, majitelia kapitálových spoločností s desiatkami a stovkami zamestnancov až po globálnych manažérov úspešných národných a nadnárodných spoločností, so záujmom ďalej sa vzdelávať, rozširovať kontakty a zlepšovat neustále svoj osobnostný profil a upevňovať sociálny rozmer práce a kapitálu s chuťou podieľať sa na rozvoji etického pracovného a podnikateľského prostredia v SR s presvedčením, že práca, kapitál, štúdium alebo podnikanie môžu prinášať aj radosť, profesionálne uspokojenie a naplnenie osobnostných cieľov.

 

Aké sú povinnosti a práva členov SAM?

Z členstva v SAM nevyplývajú žiadne iné povinnosti s výnimkou dodržiavania stanov SAM s právom zúčatňovať sa na aktivitách organizovaných SAM, odoberať akademický časopis a publikovať v ňom. Slovenská akadémia manažmentu ponúka členom rôznorodé možnosti a príležitosti a je len na nich ako ich využijú vo svojom osobnom živote alebo profesionálnej praxi.

 

Ako sa stať členom SAM?

Vyplniť prihlášku člena SAM, on-line alebo poštou a zaplatiť symbolický ročný členský príspevok.

 

Čo môžete očakávať ako člen SAM?

 • Informácie o podporných programoch pre podnikateľov a pracovníkov verejnej správy - aktuálne národné a medzinárodné podporné programy pre mladých podnikateľov pravidelne sledujeme  a informujeme o nich našich členov (zóna pre členov)
 • Najaktuálnejšie informácie pre študentov ekonomického štúdia a manažmentu
 • Prednostný prístup na vybrané vzdelávacie a networkingové aktivity, ktoré organizuje SAM
 • Aktuálne podujatia a akcie našich partnerov – členovia dostávajú informácie, kedy a kde sa čo deje a môžu sa zaujímavých podujatí zúčastniť za zvýhodnených podmienok
 • Možnosť zjednodušenej expanzie na zahraničné trhy prostredníctvoch partnerských organizácií – spolupracujeme so združeniami podnikateľov v okolitých krajinách.
 • Odoberanie a publikovanie v akademickom časopise Manažment podnikania a vecí verejných - Dialógy
 • Účasť na seminároch a konferenciách k aktuálnym ekonomickým otázkam
 • Možnosť získať prestížne manažérske, vedomostné a jazykové certifikáty na samtesty.sk (otestujte sa)