Študijná literatúra

Celostná kompetentnosť (CK) má 3 premenné:

sociálnu zrelosť (SZ), vedomostnú zdatnosť (VZ), aplikačnú zručnosť (AZ)

Publikácia Celostný manažment v prostredí globalízácie autora prof. Ing. Jána Porvazníka, CSC. a kol. je zúročením celoživotnej, viac ako 40 ročnej vedeckej, manažérskej a pedagogickej práce vedúceho autora. Oproti známym dielam zahraničných a domácich autorov z manažmentu je to kniha napísaná netradične. Celostný princíp založený na využití systémového prístupu dovolil autorovi koncipovať dielo veľmi aktuálne, inovatívne a odvážne. Obsahuje mnoho myšlienok, s ktorými sa čitateľ či študent nestretne v inej študijnej literatúre.
Publikácia je určená tak pre študentov ekonómie a podnikania, najmä Ekonomickej univerzity a Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne v ČR ako aj vedúcich pracovníkov – manažérov, ktorí aktívne pôsobia v podnikateľskej praxi.
Autor veľmi hlboko analyzuje ako sa k celostnej inteligencii dopracovať výchovou, štúdiom a výcvikom a ako ohodnotiť dosiahnutý stupeň kompetentnosti (spôsobilosti).

6. prepracované a doplnené vydanie 2014, vydal PhDr. Milan Štefanko - Vydavateľstvo IRIS, ISBN 978-80-8153-029-6