Stanovy Slovenskej akadémie manažmentu

Článok I.
Úvodné ustanovenia

a)  Názov združenia: Slovenská akadémia manažmentu, o. z.

b)  Sídlom je: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava

       c)  Združenie je registrované podľa zákona č. 83/1990 zb. o občianskych združeniach ako právnická osoba na MV SR.

Článok II.
Poslanie a ciele združenia

a)  Spolupracovať so štátnou správou, samosprávou, miestnymi záujmovými skupinami a podnikateľmi pri zvyšovaní vzdelanostnej úrovne ľudského pracovného kapitálu a tým vytváraní predpokladov na zabezpečenie miestnej zamestnanosti.

b)  Zapájať sa do riešenia projektov sociálno–ekonomického rozvoja regiónov, a to výskumnými a vzdelávacími aktivitami.

c)  Organizovať vzdelávacie aktivity zamerané na manažérsku a pracovnú spôsobilosť ľudí, a tým prispievať k riešeniu otázok zamestnanosti.

d)  Pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu na sociálnu, politickú, náboženskú a rasovú príslušnosť pri hľadaní zmyslu života, sebauplatnení, sebarealizácii a pri následnej integrácii do spoločnosti získavaním a obnovovaním pracovnej spôsobilosti.

e)  Pripravovať ľudí na podnikanie, a tým prispievať k tvorbe pracovných miest pre nezamestnaných.

f)   Podporovať zvyšovanie interdisciplinárnej komunikatívnosti, tolerancie, tvorivosti, sebaúcty a vzájomnej úcty medzi občanmi, ako i uvedomenia si svojich práv a povinností.

g)  Vytvárať podmienky na zabezpečenie zmysluplnej ľudskej činnosti, šírenie informácií o bezpečnosti a ochrane zdravia, prospešnom spôsobe života medzi verejnosťou.

h)  Propagovať a realizovať programy v rámci verejnoprospešných činností, zameraných na tvorbu a ochranu životného prostredia, kultúrnych podmienok obyvateľov a na podporu malého a stredného podnikania.

Článok III.
Predmet činnosti

Predmetom činnosti združenia je:

a)  Organizovať vzdelávacie aktivity zamerané na získavanie manažérskej, pracovnej a spoločenskej spôsobilosti členov združenia a ďalších občanov.

b)  Pripravovať,  získavať  a  realizovať  projekty  zamerané  na  zvyšovanie  vzdelanostnej úrovne, na regionálny rozvoj a na zlepšovanie uplatňovania občanov na trhu práce.

c)  Poskytovať konzultačno-poradenské služby pre občanov v oblasti manažmentu, vzdelávania a zamestnanosti.

d)  Uskutočňovať expertíznu a publikačnú činnosť vydávaním knižných a vzdelávacích publikácií a materiálov a tiež odborno-informačného časopisu.

e)  Organizovať klubové dialógy, školenia, diskusie, rekvalifikácie, konferencie a semináre v oblasti poslania združenia pre členov združenia i pre verejnosť.

f)   Spolupracovať pri zabezpečovaní a spracovaní programov a projektov regionálneho rozvoja s orgánmi štátnej správy, samosprávy, s miestnymi záujmovými skupinami, podnikateľmi a finančne podporovať tieto projekty.

g)  Vytvárať podmienky na zabezpečenie zmysluplnej ľudskej činnosti, šírenie informácií o bezpečnosti a ochrane zdravia, prospešnom spôsobe života medzi verejnosťou.

h)  Podporovať, rozvíjať a organizovať vzdelávacie a kultúrne aktivity zamerané na rozvoj odbornej úrovne a pozitívneho myslenia záujemcov o vzdelávanie.

Článok IV.
Zásady hospodárenia

Združenie hospodári podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením a riadi sa všeobecne platnými normami a predpismi.

1.  Majetok združenia tvoria:

a)  členské príspevky

b)  dary od fyzických osôb a právnických osôb

c)  dotácie, granty a účelové príspevky

d)  výnosy z majetku a vlastnej činnosti

e)  hnuteľný majetok  a nehnuteľný majetok

f)  dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obcí

g)  príjmy z prenájmu a požičiavania majetku.

2. Peňažné prostriedky združenia sa sústreďujú na účte, na ktorý má dispozičné právo spoločne predseda správnej rady združenia a poverený člen správnej rady.

3. Prostriedky združenia je možné použiť na charitatívne, vedecké, literárne, vzdelávacie, rozvojové a motivačné ciele , a to v súlade s týmito stanovami. Ich použitie sa riadi platnými právnymi predpismi.

4. V záujme realizácie vlastných cieľov je združenie oprávnené získavať majetok vo forme nehnuteľností kúpou, darom a dedičstvom.

5.  Majetok združenia možno:

a)  darovať, ak sa majetok združenia daruje inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na plnenie cieľov, na ktoré bolo združenie zriadené

b)  prenechať  zmluvou  o  výpožičke  na  užívanie  inej  právnickej  osobe  alebo  fyzickej osobe na rovnaké ciele, na ktoré bolo združenie zriadené.

6.  Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok. Návrh rozpočtu na kalendárny rok združenia
predkladá správna rada združenia na schválenie valnému zhromaždeniu. Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet najneskôr do 31.3. kalendárneho roka. Združenie vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve.

Článok V.
Vznik a zánik členstva

1. Členstvo v združení je dobrovoľné a môže byť riadne, čestné a mimoriadne.

Členom združenia sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem o členstvo. Členom sa môže stať fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, je bezúhonná a vyjadrí písomný súhlas so stanovami a programom, Členom združenia sa môže stať taktiež právnická osoba, ktorá prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu vyhlási, že súhlasí so stanovami ,cieľmi a poslaním združenia.

2.  Riadne členstvo v združení vzniká na základe písomnej prihlášky, a po jej schválení v správnej rade združenia.

3.  Čestné členstvo v združení môže byť udelené správnou radou fyzickej osobe alebo právnickej osobe za osobitné zásluhy pri činnosti združenia. Čestný člen neplatí členské príspevky a nemá hlasovacie právo.

4.  Mimoriadny člen združenia má funkciu poradcu, neplatí členské príspevky a nemá hlasovacie právo. Mimoriadnym členom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba po jej odsúhlasení členstva v správnej rade.

5.  Dokladom  o  členstve  je  výpis  zo  zoznamu  členov  vedenom  správnou  radou združenia.

6.  Členstvo v združení zaniká:

▪ zrušením združenia na základe rozhodnutia valného zhromaždenia

▪ jednostranným vystúpením člena zo združenia písomným oznámením správnej rade združenia

▪ vylúčením člena pre porušenie zákona, stanov, prípadne pre porušenie etiky vzájomnej spolupráce

▪ zánikom združenia

▪ zánikom členstva v združení alebo úmrtím člena združenia.

Článok VI.
Práva a povinnosti členov

1.  Členovia združenia majú právo:

▪ zúčastňovať sa na činnosti združenia

▪ zúčastňovať sa na rokovaní orgánov združenia

▪ podávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne odpoveď

▪ voliť a byť volený do orgánov združenia

▪ podávať návrhy na doplnenie a zmenu stanov združenia.

2.  Každý člen združenia je povinný:

▪ dodržiavať stanovy združenia

▪ prispievať na činnosť združenia pravidelnými ročnými príspevkami  vo výške stanovenej

▪ členskou schôdzou do 31.marca príslušného roka

▪ aktívne sa podieľať na činnosti združenia

▪ oznamovať zmeny údajov vedených v zozname členov združenia; tieto zmeny je člen povinný oznámiť združeniu do 7 dní odo dňa, kedy vznikli.

Článok VII.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú :

A. valné zhromaždenie

B. správna rada

C. kontrolór.

A. Valné zhromaždenie

1.  Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie združenia, ktoré tvoria všetci členovia združenia.

2.  Každý riadny člen združenia má pri hlasovaní jeden hlas.

3.  Valné zhromaždenie zasadá aspoň raz za kalendárny rok, prípadne aj vtedy, ak o to požiada správna rada združenia, alebo aspoň jedna tretina všetkých členov združenia (mimoriadne valné zhromaždenie).

4.  Valné zhromaždenie združenia zvoláva správna rada združenia.

5.  O záveroch valného zhromaždenia sa vyhotovuje uznesenie, ktoré schvália prítomní členovia združenia.

6.  Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Ak valné zhromaždenie nebude uznášania schopné, správna rada združenia zvolá do 14 dní náhradné valné zhromaždenie s tým istým programom ako riadne valné zhromaždenie, ktoré bude už uznášania schopné vždy. Uznesenie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov združenia. Prípustné je aj hlasovanie per rollam na základe rozhodnutia predsedu správnej rady združenia.

7.  Valného zhromaždenia sa zúčastňuje člen - fyzická osoba priamo alebo prostredníctvom zástupcu na základe udeleného splnomocnenia, a právnická osoba prostredníctvom štatutárneho zástupcu, alebo nim písomne povereného zástupcu.

8.  Valné zhromaždenie rozhoduje o:

1.  nakladaní s finančnými prostriedkami

2.  schválení stanov,  zmenách a doplnkoch stanov

3.  zániku združenia

4.  zmene názvu a sídla združenia

5.  navrhovaných rozvojových projektoch a o pláne práce

6.  použití hospodárskeho výsledku z činnosti združenia za príslušné účtovné obdobie, schvaľuje výročnú správu o činnosti

7. zriadení organizačných jednotiek bez právnej subjektivity alebo o zriadení organizačných jednotiek s právnou subjektivitou, ktoré budú konať vo vlastnom mene prostredníctvom vedúceho organizačnej zložky. Podrobnosti o spôsobe zriadenia organizačnej zložky s právnou subjektivitou, jej názve, sídle, pôsobnosti vedúceho organizačnej zložky a o ďalších súvisiacich náležitostí upraví vnútorný predpis združenia

8.  druhu , výške a splatnosti členského príspevku a o menovaní likvidátora združenia

9.  Volí a odvoláva členov správnej rady združenia a kontrolóra združenia na obdobie troch rokov.

9.  Pre platnosť rozhodnutí valného zhromaždenia ustanovených v článku VII. bod A 8. písm. b/, a g/ sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov združenia. Každý riadny člen združenia má jeden hlas.

10. Prvé valné zhromaždenie združenia zvoláva prípravný výbor.

B. Správna rada združenia

1.  Výkonným orgánom združenia je správna rada združenia volená na obdobie troch rokov. Počet jej členov stanovuje valné zhromaždenie - musí mať najmenej troch členov. Správna rada volí a odvoláva zo svojich členov predsedu združenia. Správna rada volí a odvoláva na návrh predsedu správnej rady výkonného riaditeľa združenia. Správna rada združenia za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu a riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Zabezpečuje vedenie účtovnej evidencie a ostatnej potrebnej dokumentácie združenia. Zostavuje rozpočet, ročnú účtovnú uzávierku a predkladá ich na schválenie a na prerokovanie valnému zhromaždeniu združenia. Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia. Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov správnej rady združenia. Uznesenie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov správnej rady. V prípade rovnosti hlasov je uznesenie prijaté, pokiaľ za jeho prijatie hlasoval predseda správnej rady združenia. Správna rada vedie zoznam členov združenia, rieši sťažnosti a námietky členov združenia a rozhoduje v prvom stupni o prijatí a vylúčení členov združenia. O odvolaní sa záujemcov o členstvo a o vylúčení členov rozhoduje valné zhromaždenie. Správna rada rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré tieto stanovy alebo uznesenia valného zhromaždenia členov nezverujú inému orgánu združenia. Správnu radu združenia zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny rok.

       2.  Štatutárnym orgánom združenia je predseda správnej rady združenia a poverený člen správnej rady združenia, ktorí za svoju činnosť   

            zodpovedajú správnej rade združenia. Za združenie má podpisové právo predseda a poverený člen správnej rady.

       3.  Na čele združenia a správnej rady je predseda . Predseda združenia a správnej rady koná za združenie a reprezentuje ho navonok, 

            zvoláva rokovania orgánov združenia a riadi celkovú činnosť. Predseda je na čele združenia, riadi jeho činnosť, zvoláva členskú schôdzu,

            zasadnutia správnej rady a je oprávnený konať v mene združenia.

       4.  Výkonný riaditeľ zodpovedá za agendu všetkých operatívnych, finančných a bežných záležitostí v rozsahu pôsobnosti a úloh združenia.

C. Kontrolór

1.  Kontrolór je kontrolným orgánom spoločnosti. Volí ho valné zhromaždenie na obdobie troch rokov, ktorému sa zodpovedá za svoju činnosť.

2.  Kontrolór  má právo:

a)  kontrolovať hospodárenie združenia

b)  upozorňovať orgány na nedostatky a navrhovať opatrenia na ich odstránenie,

c)  kontrolovať dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov

d)  kontrolovať čerpanie prostriedkov na jednotlivých projektoch

e)  zúčastňovať sa zasadnutí správnej rady združenia

f)  navrhovať zvolanie mimoriadnej schôdze správnej rady, alebo valného zhromaždenia združenia, ak si to vyžaduje dôležitý záujem združenia.

3. Kontrolór je povinný podávať o výsledku kontroly správu na valnom zhromaždení združenia a správnej rade, najmenej raz za kalendárny rok.

Článok VIII.

Spôsob rokovania orgánov združenia

1.  Princíp verejného hlasovania je základným princípom rozhodovania orgánov združenia, ak sa nedohodnú inak.

2.  Orgány združenia volia členovia združenia hlasovaním.

3.  K platnosti uznesenia je potrebné schválenie nadpolovičnou väčšinou prítomných členov orgánu, okrem prípadov, kde je vyslovene uvedená potreba dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných členov.

4.  Problém predložený na hlasovanie musí byť primerane sformulovaný tak, aby bolo možné na otázku odpovedať áno, alebo nie.

5. Orgán združenia  je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

Článok IX.

Zánik združenia

1, Združenie zaniká: dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

2. Predseda združenia na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o zániku združenia požiada o výmaz z registrácie v zmysle zákona. Pred zánikom združenia dobrovoľným rozpustením je menovaný valným zhromaždením združenia likvidátor, ktorý vykoná likvidáciu majetku združenia, ak majetok združenia neprechádza na právneho nástupcu.

3. Likvidátor najskôr vyrovná všetky pohľadávky a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Zánik združenia oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.