Orgány združenia Slovenskej akadémie manažmentu

 

Orgánmi združenia sú:

  •    VALNÉ ZHROMAŽDENIE
  •    SPRÁVNA RADA:

 

Ing. Peter Čiernik -  predseda Správnej rady Slovenskej akadémie manažmentu

Je absolventom Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave. Pracoval v stavebníctve, v oblasti priemyselnej výroby, ekonomickom výskume a v oblasti ekonomických služieb a ekonomického poradenstva v súkromnom sektore. V rokoch 1994 - 2002 pôsobil ako poslanec Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Staré mesto a Miestneho zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy ako člen finančnej komisie a predseda komisie kultúry.  V rokoch 2002 - 2006 zastával pozíciu starostu mestskej časti Bratislava - Staré mesto. Neskôr do roku 2009 pôsobil ako poslanec zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

 

prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. - čestný predseda SAM, o.z. a člen Správne rady

 

Profesor Porvazník v Septembri roku 1995 založil na Ekonomickej univerzite Klub ekonómov, ktorému predsedal do Februára 2006. V Septembri 2006 inicioval založenie Slovenskej akadémie manažmentu (SAM o.z.), ktorej predsedal 9 rokov. V Marci 2017 ho Valné zhromaždenie zvolilo za čestného predsedu SAMu. Akademicky začal pôsobiť už ako študent piateho ročníka v roku 1963, keď v letnom semestri viedol dve cvičenia. Počas akademického pôsobenia zabezpečoval predmety informačné systémy, ekonomická kybernetika, základy riadenia a manažment. V uvedenej oblasti robil výskum a publikoval. Od roku 1999 keď inauguroval s publikáciou Celostný manažment, vydal 6 vydaní tejto monografie, v ktorých zužitkovával výsledky riešenia výskumných úloh VEGA a KEGA. Služobne navštívil vybrané krajiny na všetkých kontinentoch sveta. Absolvoval tam dva študijné trojmesačné pobyty, dva jednomesačné a ostatné 5-10 dňové. Keď mal ukončený pracovný pomer na Ekonomickej univerzite , pedagogicky a vedecky pôsobí na čiastočný pracovný úväzok na Univerzite Tomáša Baťu, FaME v Zlíne.

Ing. Ján Stanek - podpredseda Správnej rady SAM, o.z.

 

doc. Ing. František Lipták, PhD. DrSc. - predseda Medzinárodnej redakčnej rady časopisu Manažment podnikania a vecí verejných

Je absolventom Vysokej školy hospodárskych vied v Bratislave, Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, postgraduálnych štúdií - Organizácia a riadenie priemyselných podnikov, Certifikácia lektorov vzdelávania dospelých, Quality in Practice, Certifikácia manažérov inštitúcií vzdelávania dospelých. Je členom vo vedeckých radách, dozorných radách (napr. IDC Holding a.s.), redakčných radách (napr. ANALYSE DE SYSTEM-Lyon (Francúzsko); ORGANIZACJA –Ljubljana (Slovinsko); PMPP-Žilina, MANEKO - Bratislava, a.i.).

V súčasnosti je riaditeľom manažérskej poradenskej agentúry L.F.CONSULT.

 

Ing. Ivana Ljudvigová, PhD. - členka Správnej rady SAM, o.z.

Je absolventkou inžinierskeho a doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde pôsobí ako odborná asistentka na Katedre manažmentu. Vyučuje predmety „Vodcovstvo“, „Rozvoj manažérskych zručností“ a „Strategický manažment“. Vo vedeckej a publikačnej činnosti sa zameriava predovšetkým na tému vodcovstva. Je členkou vedeckého tímu dvoch projektov VEGA realizovaných na Ekonomickej univerzite v Bratislave: "Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov" a "Tvorba a využitie modelu celostnej manažérskej kompetentnosti vo vybraných podnikoch krajín V4". Bola vedúcou riešiteľského kolektívu projektu "Etické a zodpovedné vodcovstvo v podnikoch na Slovensku". Je autorkou desiatok vedeckých príspevkov, spoluautorkou viacerých monografií, skrípt a učebnice.

V Správnej rade SAM je poverená výkonom funkcie výkonnej riaditeľky časopisu „Manažment podnikania a vecí verejných“.

 

PhDr. Silvia Matúšová, PhD. - členka Správnej rady SAM, o.z., organizovanie seminárov

 

 

Sekretariát SAM, o.z.

Ing. Ivana Ljudvigová, PhD. - výkonná riaditeľka SAM

Erik Jurča - výkonný manažér (preklady do AJ, administratívne práce)