Orgány združenia Slovenskej akadémie manažmentu

Orgánmi združenia sú:

  • VALNÉ ZHROMAŽDENIE
  • SPRÁVNA RADA:

Ing. Peter Čiernik -  predseda Správnej rady Slovenskej akadémie manažmentu

Je absolventom Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave. Pracoval v stavebníctve, v oblasti priemyselnej výroby, ekonomickom výskume a v oblasti ekonomických služieb a ekonomického poradenstva v súkromnom sektore. V rokoch 1994 - 2002 pôsobil ako poslanec Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Staré mesto a Miestneho zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy ako člen finančnej komisie a predseda komisie kultúry.  V rokoch 2002 - 2006 zastával pozíciu starostu mestskej časti Bratislava - Staré mesto. Neskôr do roku 2009 pôsobil ako poslanec zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. - čestný predseda SAM, o.z. a člen Správnej rady

Profesor Porvazník v Septembri roku 1995 založil na Ekonomickej univerzite Klub ekonómov, ktorému predsedal do Februára 2006. V Septembri 2006 inicioval založenie Slovenskej akadémie manažmentu (SAM o.z.), ktorej predsedal 9 rokov. V Marci 2017 ho Valné zhromaždenie zvolilo za čestného predsedu SAMu. Akademicky začal pôsobiť už ako študent piateho ročníka v roku 1963, keď v letnom semestri viedol dve cvičenia. Počas akademického pôsobenia zabezpečoval predmety informačné systémy, ekonomická kybernetika, základy riadenia a manažment. V uvedenej oblasti robil výskum a publikoval. Od roku 1999 keď inauguroval s publikáciou Celostný manažment, vydal 6 vydaní tejto monografie, v ktorých zužitkovával výsledky riešenia výskumných úloh VEGA a KEGA. Služobne navštívil vybrané krajiny na všetkých kontinentoch sveta. Absolvoval tam dva študijné trojmesačné pobyty, dva jednomesačné a ostatné 5-10 dňové. Keď mal ukončený pracovný pomer na Ekonomickej univerzite , pedagogicky a vedecky pôsobí na čiastočný pracovný úväzok na Univerzite Tomáša Baťu, FaME v Zlíne.

Ing. Ján Stanek - podpredseda Správnej rady SAM, o.z. 

prof. JUDr. Daniela NOVÁČKOVÁ, PhD. - predsedkyňa Medzinárodnej redakčnej rady časopisu Manažment podnikania a vecí verejných

PhDr. Silvia Matúšová, PhD. - členka Správnej rady SAM, o.z., organizovanie seminárov 

 

Sekretariát SAM, o.z.

Erik Jurča - výkonný manažér (preklady do AJ, administratívne práce)