Poslanie Slovenskej akadémie manažmentu 

Poslaním združenia je spolupracovať so štátnou správou, samosprávou, miestnymi záujmovými skupinami a podnikateľmi pri zvyšovaní vzdelanostnej úrovne ľudského pracovného kapitálu a tým  vytváraní predpokladov na zabezpečenie miestnej zamestnanosti.

 

Zapájať sa do riešenia projektov sociálno–ekonomického rozvoja regiónov, a to výskumnými a vzdelávacími aktivitami.

 

Organizovať vzdelávacie aktivity zamerané na manažérsku a pracovnú spôsobilosť ľudí a tým prispievať k riešeniu otázok zamestnanosti.

 

Pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu na sociálnu, politickú, náboženskú a rasovú príslušnosť pri hľadaní zmyslu života, sebauplatnení, sebarealizácii a pri následnej integrácii do spoločnosti získavaním a obnovovaním pracovnej spôsobilosti.

 

Pripravovať manažment na podnikanie, a tým prispievať k tvorbe pracovných miest pre nezamestnaných.

 

Podporovať zvyšovanie interdisciplinárnej komunikatívnosti, tolerancie, tvorivosti, sebaúcty a vzájomnej úcty medzi občanmi, ako i uvedomenia si svojich práv a povinností, vrátane sociálnej zodpovednosti za rozvoj práce a podnikania v Slovenskej republike

 

Vytvárať podmienky na zabezpečenie zmysluplnej ľudskej činnosti, šírenie informácií o bezpečnosti a ochrane zdravia, prospešnom spôsobe života medzi verejnosťou.

 

Propagovať a realizovať programy  v rámci verejnoprospešných činností, zameraných na tvorbu a ochranu životného prostredia, kultúrnych podmienok obyvateľov a na podporu malého a stredného podnikania.

 

Podporovať a organizovať  vzdelávacie projekty pre mladých ľudí, ich angažovanie sa v podnikaní, v správe vecí verejných a v medzinárodnej spolupráci.