Študijná literatúra

                                             Celostná kompetentnosť (CK) má 3 premenné:

sociálnu zrelosť (SZ), vedomostnú zdatnosť (VZ), aplikačnú zručnosť (AZ)

Publikácia Celostný manažment v prostredí globalízácie autora prof. Ing. Jána Porvazníka, CSC. a kol. je zúročením celoživotnej, viac ako 40 ročnej vedeckej, manažérskej a pedagogickej práce vedúceho autora. Oproti známym dielam zahraničných a domácich autorov z manažmentu je to kniha napísaná netradične. Celostný princíp založený na využití systémového prístupu dovolil autorovi koncipovať dielo veľmi aktuálne, inovatívne a odvážne. Obsahuje mnoho myšlienok, s ktorými sa čitateľ či študent nestretne v inej študijnej literatúre.
Publikácia je určená tak pre študentov ekonómie a podnikania, najmä Ekonomickej univerzity a Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne v ČR ako aj vedúcich pracovníkov – manažérov, ktorí aktívne pôsobia v podnikateľskej praxi.
Autor veľmi hlboko analyzuje ako sa k celostnej inteligencii dopracovať výchovou, štúdiom a výcvikom a ako ohodnotiť dosiahnutý stupeň kompetentnosti (spôsobilosti).

6. prepracované a doplnené vydanie 2014, vydal PhDr. Milan Štefanko - Vydavateľstvo IRIS, ISBN 978-80-8153-029-6

Vyhľadávanie

prof. Ing. Ján Porvazník, CSC

predseda Slovenskej akadémie manažmentu

Prof. Ing. Ján Porvazník, CSC  venuje vo svojich publikáciách veľkú pozornosť charakteru, vôľovým vlastnostiam, kognícii, kreativite, temperamentu, emóciám, fyzickej a spirituálnej somatike, teda vlastnostiam, ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvňujú sociálnu zrelosť subjektov manažmentu. Osobitne zaujímavé sú jeho pohľady na európsky, americký a ázijský manažment, ale najmä na budúcnosť manažmentu.

Prof. Ing. Ján Porvazník, CSC je  autorom a spoluautorom 15 knižných puiblikácií, 34 skrípt, 120 vedeckých článkov